ટીમ સરદારધામ

ગગજી સુતરિયા

ગગજી સુતરિયા

President

નટુભાઈ પટેલ

નટુભાઈ પટેલ

Vice President

કાંતિભાઈ પટેલ(રામ)

કાંતિભાઈ પટેલ(રામ)

Vice President

દિયાળભાઈ વાઘાણી

દિયાળભાઈ વાઘાણી

Vice President

કાંતિભાઈ ગઢિયા

કાંતિભાઈ ગઢિયા

Vice President

પારૂલભાઈ પટેલ

પારૂલભાઈ પટેલ

Vice President

સુરેશભાઈ પટેલ

સુરેશભાઈ પટેલ

Vice President

જશવંતભાઈ પટેલ

જશવંતભાઈ પટેલ

General Secretary

શરદભાઈ પટેલ

શરદભાઈ પટેલ

Secretary - Industrial

જે. ડી. પટેલ

જે. ડી. પટેલ

Secretary - Industrial

સંજયભાઈ સાવલિયા

સંજયભાઈ સાવલિયા

Secretary - Construction

કે. આઈ. પટેલ

કે. આઈ. પટેલ

Secretary - Social

અજયભાઈ શ્રીધર

અજયભાઈ શ્રીધર

Chairman - Land Committee

જગદીશભાઈ ભુવા

જગદીશભાઈ ભુવા

Secretary - Finance

વી. વી. પટેલ

વી. વી. પટેલ

Secretary - Finance & Legal

આનંદભાઈ પટેલ

આનંદભાઈ પટેલ

Secretary - Education & Co-ordination

પ્રકાશભાઈ વરમોરા

પ્રકાશભાઈ વરમોરા

Co - ordinator

કમલેશભાઈ પટેલ

કમલેશભાઈ પટેલ

Secretary - Planning

એચ. એસ. પટેલ (IAS Rtd)

એચ. એસ. પટેલ (IAS Rtd)

CEO

ટી. જી.ઝાલાવાડિયા

ટી. જી.ઝાલાવાડિયા

Adviser

ભૂપેન્દ્રભાઈ પટેલ

ભૂપેન્દ્રભાઈ પટેલ

Organizing Secretary

એમ.બી.ભાલાળા

એમ.બી.ભાલાળા

Project Chairman

રામભાઈ શેલડીયા

રામભાઈ શેલડીયા

Project in-charge

બી.કે.પટેલ (સી.એ.)

બી.કે.પટેલ (સી.એ.)

Statutory Auditor

up_aero.png
Feedback