શું તમે IAS / IPS બનવા માંગો છો?

સત્ર 2016 માટે UPSC (IAS/IPS) હેતુ 50 પસંદગી પામેલ વિદ્યાર્થીઓ માટે ફુલ ટાઇમ ટ્રેનિંગ પ્રોગ્રામ @ UCDC (ઉમિયા કેરિયર ડેવેલપમેંટ કાઉન્સેલ) સોલા, અમદાવાદ.

umiya

up_aero.png
Feedback