મિશન

  1. સમાજની નવજાગૃતિ દ્વારા રાષ્ટ્ર નિર્માણ
  2. સામાજિક અખંડિતતા માટે એકતા અને બંધુત્વની ભાવના બળવત્તર કરવી
  3. સમાજનો સામાજિક, શૈક્ષણિક અને આર્થિક વિકાસ
up_aero.png
Feedback